सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक

वीरता पुरस्कार (सेना)
क्र0सं0 नाम यूनिट अवसर
141 आर-। नेत्र सिंह बिष्ट टी0एस0जी0 गणतंत्र दिवस 1998
142 सहा0 कमां0-।। राजमल सिंह मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 1998
143 सहा0कमां0-। वर्जिस पी0जी0 13 एस0आर0जी0 गणतंत्र दिवस 1998
144 श्रीएस0पी0एस0 नागर (ग्रुप कमांडर) मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1997
145 आर-।। डी0पी0प्रधान मुख्या0 रासुगा मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस1997
146 आर-।। ढोलू राम मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1997
147 सहा0कमां0-। (मं0) के0एन0एन0 नायर मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस1997
148 सहा0कमां0-। बी0आर0 यादव 12 एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 1997
149 श्री ए0के0तिवारी (स्क्वाड्रन कमांडर) प्रशिक्षण केंद्र गणतंत्र दिवस 1997
150 डा0 पी0के0 कर स्क्वाड्रन कमांडर (चिकित्सा) रासुगा अस्पताल गणतंत्र दिवस 1997
151 आर-। राम लाल मेहता मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1996
152 सहा0कमां0-।। (मं0) विजय कुमार प्रशिक्षण केंद्र स्वतंत्रता दिवस 1996
153 सहा0कमां0-। (मं0) साइरिक पुलप्रेल मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1996
154 सहा0कमां0-। एम0एस0अधिकारी 11 एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 1996
155 सहा0कमां0-। जी0पी0 सिंह मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 1996
156 सहा0कमां0। (निजी सहा0) डब्ल्यू जोसेफ मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 1996
157 डा0एम0सी0पाण्डेय स्क्वाड्रन कमांडर (चिकित्सा) रासुगा अस्पताल गणतंत्र दिवस 1996
158 आर-। टी0एस0परिहर मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1995
159 सहा0कमां0-।। (निजी सहा0) शशिधरन पिल्लई मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1995
160 श्री जे0बी0गुप्ता टीम कमांडर (एस0ओ0) प्रशिक्षण केंद्र स्वतंत्रता दिवस 1995

Pages