सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक

वीरता पुरस्कार (सेना)
क्र0सं0 नाम यूनिट अवसर
141 आर-। राम अवतार शर्मा 11एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 2000
142 श्री अनिल टंडन टीम कमांडर (एस0ओ0) मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2000
143 श्री वी0एस0रावत (ग्रुप कमांडर) 11एस0आर0जी0 गणतंत्र दिवस 2000
144 श्री एम0पी0नथैनियल (ग्रुप कमांडर) मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2000
145 श्री के0एल0लांबा (स्क्वाड़न कमांडर) 13 एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 1999
146 श्री ए0 पन्नूस्वामी (ग्रुप कमांडर) 12 एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 1999
147 सहा0कमां0-। जे0सी0यादव 13 एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 1998
148 श्री ए0के0शर्मा, (स्क्वाड्रन कमांडर) मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस1998
149 डॉ0 एम0सी0महापात्रा ग्रुप कमांडर (चिकित्सा) रासुगा अस्पताल स्वतंत्रता दिवस 1998
150 आर-। नेत्र सिंह बिष्ट टी0एस0जी0 गणतंत्र दिवस 1998
151 सहा0 कमां0-।। राजमल सिंह मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 1998
152 सहा0कमां0-। वर्जिस पी0जी0 13 एस0आर0जी0 गणतंत्र दिवस 1998
153 आर-।। ढोलू राम मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1997
154 सहा0कमां0-। (मं0) के0एन0एन0 नायर मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस1997
155 सहा0कमां0-। बी0आर0 यादव 12 एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 1997
156 श्रीएस0पी0एस0 नागर (ग्रुप कमांडर) मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1997
157 आर-।। डी0पी0प्रधान मुख्या0 रासुगा मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस1997
158 श्री ए0के0तिवारी (स्क्वाड्रन कमांडर) प्रशिक्षण केंद्र गणतंत्र दिवस 1997
159 डा0 पी0के0 कर स्क्वाड्रन कमांडर (चिकित्सा) रासुगा अस्पताल गणतंत्र दिवस 1997
160 आर-। राम लाल मेहता मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 1996

Pages