सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक

वीरता पुरस्कार (सेना)
क्र0सं0 नाम यूनिट अवसर
121 आर-। ओम प्रकाश मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2002
122 आर-। अमर सिंह मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2002
123 श्री जी0डी0पवेल (ग्रुप कमांडर आसूचना) मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2002
124 सहा0कमां0-। (निजी सहा0) एम0पी0 जोसेफ मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 2001
125 सहायक कमांडर-। राधे श्याम 11एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 2001
126 श्री मंजुरल हक्यू (अतिरिक्त जैग) मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 2001
127 सहा0कमां0-। (मं0) जी0एल0खत्री मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2001
128 श्री नवल सिंह (टीम कमांडर) 11एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 2001
129 आर-।(ड्राइवर) सियोधन सिंह मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 2001
130 डा0 के0आर0 रॉय स्क्वाड्रन कमांडर (चिकित्सा) रासुगा अस्पताल स्वतंत्रता दिवस 2001
131 श्री दीपक मिश्रा, भा0पु0से0 (उपमहानिरीक्षक (प्रशासन) मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2001
132 आर-। राम अवतार शर्मा 11एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 2000
133 सहा0 कमां0 ।। (फर) के0डी0 भट्ट 13एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 2000
134 सहा0कमां0-। (मं0) धन सिंह मुख्या0 रासुगा स्वतंत्रता दिवस 2000
135 श्री आर0एस0 चौहान (ग्रुप कमांडर) 13 एस0आर0जी0 स्वतंत्रता दिवस 2000
136 सहा0कमां0-। बी0एस0 शेखावत 13 एस0आर0जी0 गणतंत्र दिवस 2000
137 सहा0कमां0-।(मं) एम0एम0एस0 रावत प्रशिक्षण केंद्र गणतंत्र दिवस 2000
138 श्री अनिल टंडन टीम कमांडर (एस0ओ0) मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2000
139 श्री वी0एस0रावत (ग्रुप कमांडर) 11एस0आर0जी0 गणतंत्र दिवस 2000
140 श्री एम0पी0नथैनियल (ग्रुप कमांडर) मुख्या0 रासुगा गणतंत्र दिवस 2000

Pages