Former DG's

Former DG's
S.No. Name Batch Cadre From To
21 Dr. G.S. Rajagopal, IPS(Raj-1971) - - 01/03/2006 11/08/2006
22 Shri Jyoti Krishan Dutt, (WB-1971) - - 11/08/2006 28/02/2009
23 Shri N.P.S.Aulakh, IPS(PB-1972) - - 28/02/2009 31/08/2010
24 Shri Rajan K. Medhkar, IPS(KER_1975) - - 01/09/2010 30/04/2012
25 Shri Subhash Joshi, IPS(UK-76) - - 03/05/2012 18/12/2012
26 Shri Arvind Ranjan, IPS(KH-77) - - 18/12/2012 22/01/2014
27 Shri J.N. Choudaury, IPS (AM-78) - - 22/01/2014 31/05/2015
28 Shri D.K. Pathak, IPS(AM-79) - - 03/06/2015 31/08/2016
29 Shri R.C. Tayal, IPS(AM-80) - - 11/06/2015 31/08/2016
30 Shri G.S. Pandher, IPS (MT-1964) - - 31/10/1997 08/09/2017
31 Shri K.K.Sharma, IPS (RJ:82) - - 31/08/2016 28/09/2017

Pages